Obchodní podmínky | vune-parfums.cz

 
 
Registrace
 
 
 

Na úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Každá potvrzená objednávka ze strany www.vune-parfums.cz vůči kupujícímu je považována za závaznou.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že souhlasí reklamačním řádem.

Objednávka znamená výběr zboží, řádné vyplnění objednávkového formuláře (všech povinných položek) a odeslání objednávky.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Místem dodání zboží se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

 

Dodací podmínky a způsob doručení

Zboží Vám bude odesláno způsobem, který jste si zvolili v objednávce.

Po Českých Budějovicích lze zboží doručit kurýrem, a to obvykle ještě v den objednání. Zboží doručíme domů, nebo do práce a to dle telefonické dohody.

Objednané zboží je expedováno do 1-3 pracovních dnů od přijetí objednávky, pokud je skladem. Zásilky odeslané prostřednictvím České pošty jako obchodní balík jsou obvykle doručeny do druhého pracovního dne od odeslání. Zásilky odeslané prostřednictvím České pošty jako cenný balík jsou doručeny do 1-3 pracovních dnů.

V případě, že si dodávka zboží vyžádá delší období, budeme Vás o termínu dodání informovat emailem nebo telefonicky v nejkratším termínu.

Pokud nebudete doma zastiženi, můžete si zboží vyzvednout na přepážkách pošty nejpozději do 7 dnů. Při nevyzvednutí balíku je za opakované zaslání účtováno dodatečné nedotované poštovné ve výši 129 Kč.

Každá zásilka je důkladně zabalena a pojištěna proti poškození nebo ztrátě.

Cena a způsob placení

 • dobírka:
  • Česká pošta balík do ruky při 1 ks. zboží činí poštovné 129,- Kč (dodací lhůta 1-2 dny)
  • Česká pošta cenný balík při 1 ks. zboží činí poštovné 89,- Kč (dodací lhůta 2-4 dny)
  • Česká pošta cenný balík u objednaných 2 a více kusů zboží činí poštovné 79,- Kč (dodací lhůta 2-4 dny)
  • Česká pošta balík do ruky u objednaných 2 a více kusů zboží činí poštovné 119,- Kč (dodací lhůta 1-2 dny)
  • Platíte až při převzetí zboží.
 • bankovní převod:
  • BANKOVNÍ PŘEVOD - Česká pošta balík do ruky při 1 ks. zboží činí poštovné 99,- Kč (dodací lhůta 1-2 dny)
  • BANKOVNÍ PŘEVOD - Česká pošta cenný balík při 1 ks. zboží činí poštovné 69,- Kč (dodací lhůta 2-4 dny)
  • BANKOVNÍ PŘEVOD - Česká pošta balík do ruky u 2 a více kusů zboží činí poštovné pouhých 89,- Kč (dodací lhůta 1-2 dny)
  • BANKOVNÍ PŘEVOD - Česká pošta cenný balík u 2 a více kusů zboží činí poštovné pouhých 65,- Kč (dodací lhůta 2-4 dny)
  • Po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Vždy vyčkejte na zprávu našeho obchodníka. (Nejedná se o automatický e-mail.) Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet 5576248001/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s. Pro identifikaci prosím uvádějte i variabilní symbol Vaší objednávky. Ihned po obdržení platby odesíláme zboží s tím, že Vám sdělíme termín, kdy zásilka dorazí.
 • bankovním převodem:
  • Doprava kurýrem po Českých Budějovicích je za pouhých 55,- Kč. Lze platit pouze předem bankovními převodem.

Převzetí zboží od přepravní firmy

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zda není obal zásilky nijak poškozen. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní.

V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození a zásilka se bude reklamovat přímo u přepravce. Později nelze transportní škody uplatňovat.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

 • odstoupit od objednávky před expedicí zásilky lze telefonicky nebo emailem.
 • v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
 • vrácení zboží zákazníkem je možné v souladu se zákonem č. 367/2000 bez uvedení důvodu do 14 dnů od přijetí zásilky.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

 

Rozpor s kupní smlouvou

 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího

 

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu.

 

Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny následně uvedené podmínky, bude zákazníkovi oznámeno do 3 dnů od data doručení vraceného zboží na adresu prodejce (adresa Michael Jankovski, J. K. Chmelenského 8, České Budějovice, 370 07). Cena poštovného je hrazena zákazníkem (nezasílejte na dobírku, takto zaslanou zásilku prodejce nepřijímá!). Veškéré náklady spojené s odesláním balíku a zároveň o zpětném uhrazení částky na účet zákazníka činí 125,- Kč.

 

Jestliže se rozhodnete využít tuto možnost, zašlete nám zboží včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů. V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy nejlépe spolu s vráceným zbožím doručeno prodávajícímu nejpozději čtrnáctý den od doručení zboží.

 

Důvod vrácení zboží není nutné uvádět, ale pokud ho uvedete, budeme rádi. Zboží posílejte pojištěné jako cenný balík. Zboží musí být zabalené tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození vlivem dopravy a běžné manipulace. Nejlépe v původním balení. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody.

 

V případě odstoupení od smlouvy má prodávající dle § 53 odst. 10 občanského zákoníku nárok si účtovat oprávněné náklady spojené s vrácením zboží a také v případě opotřebení i částku odpovídající tomuto opotřebení. V případě, že zboží bylo použito a došlo již k částečnému opotřebení (v případě parfémů např. k vypotřebování nepřiměřeného množství obsahu nádobky apod.), prodávající je oprávněn vypočíst škodu a náklady s tím související a tuto škodu započte oproti kupní ceně a kupní cenu poníženou o tuto částku spotřebiteli vrátí. K zásilce, v níž spotřebitel v zákonné lhůtě vrací zboží, musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, popřípadě musí být vznik kupní smlouvy hodnověrně prokázán jiným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží a ponížené o částku vzniklé škody - viz výše), na jím udané číslo bankovního účtu, adresu bydliště, či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení.

 

Skladné a náklady spojené s neoprávněnou reklamací: Při nevyzvednutí reklamace do 30 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí produktu v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 30 Kč včetně DPH za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

 

§ 656

 

Pokud kupující nevyzvedne zboží po vyřízení reklamace, uplatní se pravděpodobně přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o nevyzvednutí věci z opravy. Podle § 656 občanského zákoníku je totiž spotřebitel povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy reklamace měla být vyřízena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od doručení vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu nebo záručnímu servisu poplatek za uskladnění.

 

V době, po kterou je spotřebitel v prodlení (tedy obvykle počínaje uplynutím jednoho měsíce od skončení třicetidenní lhůty pro vyřízení reklamace, případně od jiného sjednaného termínu jejího vyřízení), přechází na spotřebitele nebezpečí ztráty, zničení, poškození a nahodilé zkázy věci (§ 520 a § 522 občanského zákoníku).

 

Nevyzvedne-li si spotřebitel věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout (tedy do sedmi měsíců od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace), má prodávající nebo záruční servis právo reklamovanou věc prodat. Je-li prodávajícímu, resp. značkovému servisu známa adresa spotřebitele a jde-li o věc větší hodnoty (podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3 000 Kč), je prodávající či servis povinen o zamýšleném prodeji spotřebitele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Takovou přiměřenou lhůtou jsou obvykle alespoň dva týdny.

 

Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, je povinen prodávající či servis na požádání vyplatit spotřebiteli výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výplatu tohoto výtěžku se promlčuje (stává se nevymahatelným) uplynutím obecné tříleté promlčecí doby ode dne prodeje věci.

 

Zrušení objednávky prodejcem

 • zboží je dlouhodobě nedostupné. POZOR - skladová dostupnost Vámi objednaných produktů je ověřována až po odeslání objednávkového formuláře!
 • změnila se výrazným způsobem cena zboží
 • prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží.
 • při odstoupení od kupní smlouvy má prodávající nárok si účtovat skutečně vynaložené náklady spojené s vyřízením objednávky (zejména poštovné a balné) a v případě většího opotřebení i částku odpovídající tomuto opotřebení.
 • nebylo-li v původní objednávce účtováno dopravné a hodnota objednávky bude po zrušení položky (položek) objednávky nižší, než je minimální hodnota pro dopravné zdarma, bude dopravné do objednávky doplněno a zákazníkovi účtováno.

Ceny zboží

Ceny za objednávané zboží (ceník zboží) jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Konečná cena je vždy uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Daňový doklad je součástí každé zásilky internetového obchodu.

Záruka

 • výrobce, prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku
 • záruční doba je 24 měsíců od data zakoupení zboží

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.vune-parfums.cz se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu. 

Vaše data zadaná při vyplnění objednávky budou poskytnuty pouze spediční firmě.  Spediční firmě budou předány pouze potřebné údaje pro doručení zboží.

 

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží

Michael Jankovski

www.vune-parfums.cz

J.K.Chmelenského 1092/8

České Budějovice

370 07

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
Zpětné odkazy SEO Rozcestník Katalog Bezva Portál PC sestavy-3D bryle Skateshop, Skate Shop